اندوه شيرين

مي‌انديشم ... به ساعتي كه به مقصد رسيده است. تو اما ... در مسير عقربه‌ها نيستي ...

مرداد 94
1 پست
تیر 93
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
3 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
آذر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
1 پست
مهر 82
1 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
2 پست
تیر 82
1 پست
خرداد 82
2 پست
بهمن 81
1 پست
مهر 81
3 پست
شهریور 81
2 پست